Справочник Силистра

Училища

ЦПО Изоблок ЕООД

Център за професионално обучение към Изоблок ЕООД, работи с цялата страна по схема Аз Мога Повече. Организира дистанционни и присъствени курсове. За Силистра предлага и цяло присъствени езикови курсове (английски, немски, френски и испански) и курс компютърна грамотност.

086 820427, 0700 13 005

http://www.e-obuchenie.bg

info@e-obuchenie.bg

Училища

Клуб за млади музикални таланти "Амадеус"

Клуб "Амадеус" организира обучението по пиано и цигулка на деца от предуччилищна и начална училищна възраст. Малките музиканти получават възможност за изява на своите способности на организираните от клуба концерти, както и участия в национални и международни конкурси.

087 852 63 52

greti@mail.bg

Училища

Занималня за деца от 1 до 7 клас

Занималня за деца от 1 до 7 клас. Целогодишни курсове по Английски език.

088 721 04 89

Училища

Център за чужди езици "АЛЕКСАНДЪР-ЛИНК"

В Център за чужди езици "АЛЕКСАНДЪР-ЛИНК" - Силистра се обучават малки деца от предучилищна и начална възраст, включително и такива, които се подготвят за полагане на кандидатстудентски изпит по английски език в България или изпит TOEFL. Центърът разполага с 4 учебни зали и 1 компютърен кабинет. Разполагаме и с библиотека, където могат да се намерят четива, градиране по ниво на владеене на езика. Сертификатът, който издаваме е сертификат за завършено ниво по съответния език и е валиден на територията на нашата страна. В центъра се провежда подготовка за явяване на изпит за сертификат на Кеймбридж, който се администрира единствено от Британски съвет в България.

086 823 909; 0897 909 601

tanya_ss@abv.bg

Училища

Основно училище "Св. Климент Охридски" - с. Професор Иширково

ОУ "Св. Климент Охридски" в с. Професор Иширково е средищно за ученици от съседните села – Смилец, Сърпово, Йорданово. В него се обучават 107 ученика от І до VІІІ клас в 7 паралелки, от които 2 маломерни и 1 слята. Разполага със собствен училищен автобус, предоставен от Министерство на образованието и науката.

Директор: Тодорка Славова

08674 840

ou7572@mail.bg

Училища

Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" - с. Брадвари

Училищна мрежа, съответстваща на демографските процеси – 88 ученика се обучават в 6 маломерни и 1 слята паралелка. Традиционно в училището се изучава под формата на задължително- и свободноизбираема подготовка майчин език – турски.

Директор: Валери Тодоров

08672 231

bradvari_vit@abv.bg

Училища

Център за работа с деца

086 821 543

crd_ss@abv.bg

Училища

Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"

086 821 857

Училища

Градско помощно училище "Софроний Врачански"

Училището е предназначено за деца с умствена изостаналост. В него се обучават 57 ученици от І до VІІІ клас. Директор: Сийка Страхилова Минчева

086 823 797; 086 821 536

gpu@mail.bg

Училища

Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги

В ПГСУАУ се обучават 590 ученика в 23 паралелки от VІІІ до ХІІІ клас по професиите „Застрахователно и осигурително дело”, „Икономическа информатика”, „Бизнес-администрация”, „Митническа и данъчна администрация”, „Икономика, управление и финанси на търговията”, „Селски туризъм”, „Организация и управление на туризма”, „Производство на кулинарни изделия и напитки”, „Кетеринг”, ”Обслужване на заведения в обществено хранене”. Директор: Дочка Милушева

086 821 859; 086 822 991; факс: 086 821 859

economics_ss@abv.bg

Училища

СОУ "Юрий Алексеевич Гагарин"

СОУ "Юрий Алексеевич Гагарин" е създадено през 1960г. В училището се обучават 330 ученика от І до ХІІ клас и 24 деца в полудневна подготвителна група. Педагогическата общност работи активно за осигуряване на равен достъп до качествено образование, съобразен с различната степен на социална интеграция на отделните етнически малцинства в училището. Един от приоритетите на училището е издигане на родноезиковата подготовка, овладяване на книжовен български език чрез обучението по всички учебни предмети и всички нива на общуване. Директор: Искра Маркова

086 821 022; 086 821 993

gagarin_sou@abv.bg

Училища

Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" - с. Калипетрово

В ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - с. Калипетрово се обучават 180 ученика от І до VІІІ клас като преобладават тези от ромската етническа общност. В него се обучават и деца от съседното с. Бабук. Работи се за развитие на индивидуалността, толерантност към различността и стимулиране на творческите заложби; за интегриране на малките общности в българското училище. Разполага със собствен училищен автобус, предоставен от Министерство на образованието и науката. Директор: Владимир Йорданов

08624 32 41

http://www.ou.kalipetrovo.free.bg

ou.kalipet@abv.bg

Училища

Основно училище "Христо Ботев"

Единствено училище в най-голямото българско село. В него са обхванати и ученици от съседните села - Сребърна и Татарица. Обучават се 160 ученика от І до VІІІ клас. Разполага със собствен училищен автобус, предоставен от Министерство на образованието и науката. Директор: Бисерка Костова

08675 20 02

ou_aid@abv.bg

Училища

Филиал на Русенския университет - гр. Силистра

Филиалът на РУ ”Ангел Кънчев” в Силистра е наследник на Учителски институт за подготовка на учители за V – VІІІ клас, разкрит с Указ на Държавния съвет на Република България от 7 септември 1971 г.

Във Филиала се изучават специалности от професионалното направление “Педагогика на обучението по...”: Педагогика на обучението по български и чужд език (френски, английски); Педагогика на обучението по физика и информатика; Педагогика на обучението по биология и информатика. Курсът на обучение е четири години в редовна форма на обучение. Завършилите получават образователно-квалификационна степен бакалавър и професионална квалификация учител.

086 822 197

http://www.ru.acad.bg/faculties/pf-silistra/about.php

pf-sil@ccpro.com

Училища

Център за ученическо техническо и научно творчество

086 824 046

dmilusheva@mail.bg

Училища

Професионална земеделска гимназия "Добруджа"

В Професионална земеделска гимназия "Добруджа" се обучават 118 ученика в 6 паралелки от ІХ до ХІІ клас по професиите „Механизация на селското стопанство”, „Трайни насаждения”, „Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фураж”, „Производство на селскостопанска продукция”. Директор: Лиляна Тодорова

086 821 903; 086 821 752; факс: 086 821 903

pzg_dobrudga@abv.bg

Училища

Основно училище "Иван Вазов"

В ОУ "Иван Вазов" се обучават 695 ученика от І до VІІ клас с ранно изучаване на чужд език. Часовете за задължителноизбираема подготовка изцяло обхващат обучението по английски и немски език.

086 824 027; 086 824 179; 086 824 178

http://www.ivazov-silistra.com

ivazov@yahoo.co.uk

Училища

Професионална гимназия по лека промишленост "Пенчо Славейков"

В ПГЛП "Пенчо Славейков" се обучават ученици в 11 паралелки от ІХ до ХІІ клас. Обучение след осми клас по специалностите "моделиер-технолог", "шивач", "козметик", "фризьор". Гимназията разполага с добре оборудвана материална база и квалифициран преподавателски колектив.

086 824 149

http://www.pglp-silistra.com

tlp_ss@mail.bg

Училища

Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров"

В ПГМТ "Владимир Комаров" се обучават 350 ученика в 15 паралелки от VІІІ до ХІІ клас по професиите „Компютърна техника и технологии”, „Промишлена електроника”, ”Газова техника”,  „Електрообзавеждане на производството”, „Машини и съоръжения в хранително-вкусовата промишленост” и „Автотранспортна техника”. Директор: инж. Атанаска Билчева

086 824 154; 086 824 144; факс: 086 824 105

http://www.pgmt.hit.bg

pgmt-ss@mbox.contact.bg

Училища

Технически колеж - Силистра

Технически колеж - Силистра е висше държавно училище. Той е създаден с ПМС No.15 от 27.01.1997 година чрез преобразуване на Полувисшия институт по машиностроене и електротехника - Силистра, учреден през 1986г.
Колежът е в структурата на Русенски университет "Ангел Кънчев"

086 823 961

http://ru.acad.bg/college_silistra/

tk_silistra@mail.bg

Училища