Условия за ползване

Обща информация

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между уебсайта („Уебсайта“) като доставчик на справочни услуги за каталози от продукти на различни трети лица, от една страна, и потребителите на Уебсайта като физически лица, които използват справочните услуги, за да се информират (наричани заедно „Потребители“ и поотделно „Потребител“), от друга страна.

С използване на Уебсайта, Потребителят предоставя своето безусловно съгласие да бъде обвързан от настоящите Общи условия, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. Потребителят предоставя своето съгласие за събиране и използване за целите на Уебсайта предоставената от него лична информация.

Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите вашето съгласие за обвързване от Общите условия на Уебсайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

Регистрация

Можете да разглеждате Уебсайта като гост или като се регистрирате да станете потребител на Уебсайта. Регистрацията ще ви даде възможност за използване на допълнителни функционалности на Уебсайта, но не е задължителна за разглеждане на информацията, публикувана на Уебсайта.

Същност на услугите, предлагани на уебсайта

Уебсайтът представлява справочна онлайн платформа, в рамките на която регистрирани и нерегистрирани Потребители имат възможност да се разглеждат обяви, публикувани от трети лица. Информацията публикувана на Уебсайта цели улесняване на избора на Потребителите, но не представлява предложение за сключване на сделка. Уебсайтът не е платформа за продажба на стоки (електронен магазин).

Сайтът не носи отговорност за верността, актуалността и пълнотата на публикуваната на Уебсайта информация.

Настоящите Общи условия не уреждат сключването на договори за покупко-продажба на стоки между Потребителите и не съдържат условията на тези правоотношения.

Права и задължения на страните

Уебсайтът не носи отговорност при следните случаи:

  1. За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките/услугите, предлагани от Потребителите;
  2. За недостатъци, неточности и непълноти в информацията, описваща даден продукт, която може да стане стимул или основание за евентуалната му покупка или за предпочитането му пред друг подобен продукт от Потребител на Уебсайта;
  3. За вредите, причинени от закупуването на стоки/услуги, за които се съдържа или се е съдържала справочна информация на Уебсайта, и/или от действието/бездействието на продаващите ги потребители във връзка с предоставянето на задължителна информация на Потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите;
  4. За вреди, причинени от други уебсайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на уебсайта;
  5. В случай че Потребителят направи своя личен профил достъпен до трети неоторизирани лица или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне същият да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
  6. За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до Уебсайта;

При използване на Уебсайта и след запознаване с тези Общи условия, Потребителят се съгласява да спазва следните правила и изисквания:

  1. Да спазва приложимото българско законодателство, настоящите Общи условия, както и правилата на морала и добрите нрави;
  2. Да не накърнява доброто име и правата на други потребители на Уебсайта;
  3. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
  4. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уебсайта на и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид.

Регистрирайки се в Уебсайта, Потребителят дава съгласието си да му бъде създаден и поддържан потребителски профил, в който се събира и обработва информация за поведението му, предпочитанита му, действията му на Уебсайта и други сигнали, даващи възможност профилирането му за целите на директния маркетинг, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

С потвърждаване на настоящите Общи условия, без промяна на настройките на Уебсайта, Потребителят декларира, че е съгласен и приема да получава и съхранява “бисквитки” (cookies). Въпреки това, всеки Потребител може по всяко време да промени браузър настройките си за cookies, като ги блокира или изтрие. При извършване на такова блокиране, част от функционалностите на Уебсайта могат да станат напълно или частично недостъпни или с по-ниско качество.

Уебсайтът си запазва правото да прави промени по всяко време в настоящите Общи условия чрез публикуване на променените условия на Сайта.