Фирми от Силистра

"Благстрой" ЕООД

Строителство

Изграждане на обществени обекти, реконструкция, модернизация, ремонт и продажба на ниско и високо строителство и извличане на инертни материали. <br />
Фирмата разполага с производствена база в с. Калипетрово, в която са съсреодоточени складните производствени звена: бетонов възел, производство на бетонови продукти, варов център, асфалтов миксер, механична работилница за ремонт на транспортна и строителна механизация, арамтурен двор.<br />
Фирмата разполага с кариера в с.Богорово, където се извличат инертни материали.

Адрес: Силистра 7500, ул.Македония 119

Телефони: 086 820 771; факс: 086 820 770

Имейл адрес: blagstroy@ccpro.com

Добавена на: 12.05.2006