НАЧАЛО · ИНФО ЗА СИЛИСТРА · БИЗНЕС КАТАЛОГ · АФИШ · ОБЯВИ · УЕБ ДИРЕКТОРИЯ · ГАЛЕРИЯ
Silistra Online, Силистра, снимки от силистра, бизнес каталог - силистра, обяви от силистра
Неделя, 22 Април 2018
Добави обява Добави обява
Добави линк в уеб директорията Добави линк в уеб директорията
Добави фирма в бизнес каталога Добави фирма в бизнес каталога
Карта на град Силистра Карта на град Силистра
 СПРАВОЧНИК » Училища

Училища

Училищата и възпитателни заведения в Силистра

ЦПО Изоблок ЕООД

Център за професионално обучение към Изоблок ЕООД, работи с цялата страна по схема Аз Мога Повече. Организира дистанционни и присъствени курсове. За Силистра предлага и цяло присъствени езикови курсове (английски, немски, френски и испански) и курс компютърна грамотност.

Клуб за млади музикални таланти "Амадеус"

Клуб "Амадеус" организира обучението по пиано и цигулка на деца от предуччилищна и начална училищна възраст. Малките музиканти получават възможност за изява на своите способности на организираните от клуба концерти, както и участия в национални и международни конкурси.
 • Адрес: гр. Силистра, ул. "Добрич" 68 а, ет. 4
 • Телефон: 087 852 63 52
 • Email: greti@mail.bg

Занималня за деца от 1 до 7 клас

Занималня за деца от 1 до 7 клас. Целогодишни курсове по Английски език.
 • Адрес: гр. Силистра, ул. Д -р Анастас Янков 50
 • Телефон: 088 721 04 89

Център за чужди езици "АЛЕКСАНДЪР-ЛИНК"

В Център за чужди езици "АЛЕКСАНДЪР-ЛИНК" - Силистра се обучават малки деца от предучилищна и начална възраст, включително и такива, които се подготвят за полагане на кандидатстудентски изпит по английски език в България или изпит TOEFL. Центърът разполага с 4 учебни зали и 1 компютърен кабинет. Разполагаме и с библиотека, където могат да се намерят четива, градиране по ниво на владеене на езика. Сертификатът, който издаваме е сертификат за завършено ниво по съответния език и е валиден на територията на нашата страна. В центъра се провежда подготовка за явяване на изпит за сертификат на Кеймбридж, който се администрира единствено от Британски съвет в България.
 • Адрес: гр. Силистра, ул. Добруджа № 31, ет. 2 (срещу бар "Рила")
 • Телефон: 086 823 909; 0897 909 601
 • Email: tanya_ss@abv.bg

Основно училище "Св. Климент Охридски" - с. Професор Иширково

ОУ "Св. Климент Охридски" в с. Професор Иширково е средищно за ученици от съседните села – Смилец, Сърпово, Йорданово. В него се обучават 107 ученика от І до VІІІ клас в 7 паралелки, от които 2 маломерни и 1 слята. Разполага със собствен училищен автобус, предоставен от Министерство на образованието и науката.Директор: Тодорка Славова
 • Адрес: с. Професор Иширково, ул. Г.Димитров №2
 • Телефон: 08674 840
 • Email: ou7572@mail.bg

Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" - с. Брадвари

Училищна мрежа, съответстваща на демографските процеси – 88 ученика се обучават в 6 маломерни и 1 слята паралелка. Традиционно в училището се изучава под формата на задължително- и свободноизбираема подготовка майчин език – турски.Директор: Валери Тодоров
 • Адрес: с. Брадвари, ул. Н. П. Караджата №21
 • Телефон: 08672 231
 • Email: bradvari_vit@abv.bg

Център за работа с деца

 • Адрес: 7500 Силистра, бул. Симеон Велики 135
 • Телефон: 086 821 543
 • Email: crd_ss@abv.bg

Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"

 • Адрес: 7500 Силистра, ул. Албена №3
 • Телефон: 086 821 857

Градско помощно училище "Софроний Врачански"

Училището е предназначено за деца с умствена изостаналост. В него се обучават 57 ученици от І до VІІІ клас.

Директор: Сийка Страхилова Минчева
 • Адрес: гр. Силистра, ул. Христо Смирненски №5
 • Телефон: 086 823 797; 086 821 536
 • Email: gpu@mail.bg

Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги

В ПГСУАУ се обучават 590 ученика в 23 паралелки от VІІІ до ХІІІ клас по професиите „Застрахователно и осигурително дело”, „Икономическа информатика”, „Бизнес-администрация”, „Митническа и данъчна администрация”, „Икономика, управление и финанси на търговията”, „Селски туризъм”, „Организация и управление на туризма”, „Производство на кулинарни изделия и напитки”, „Кетеринг”, ”Обслужване на заведения в обществено хранене”.

Директор: Дочка Милушева
 • Адрес: гр. Силистра, ул. Москва 63
 • Телефон: 086 821 859; 086 822 991; факс: 086 821 859
 • Email: economics_ss@abv.bg

СОУ "Юрий Алексеевич Гагарин"

СОУ "Юрий Алексеевич Гагарин" е създадено през 1960г.

В училището се обучават 330 ученика от І до ХІІ клас и 24 деца в полудневна подготвителна група. Педагогическата общност работи активно за осигуряване на равен достъп до качествено образование, съобразен с различната степен на социална интеграция на отделните етнически малцинства в училището. Един от приоритетите на училището е издигане на родноезиковата подготовка, овладяване на книжовен български език чрез обучението по всички учебни предмети и всички нива на общуване.

Директор: Искра Маркова
 • Адрес: гр.Силистра, ул. Петър Мутафчиев №20
 • Телефон: 086 821 022; 086 821 993
 • Email: gagarin_sou@abv.bg

Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" - с. Калипетрово

В ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - с. Калипетрово се обучават 180 ученика от І до VІІІ клас като преобладават тези от ромската етническа общност. В него се обучават и деца от съседното с. Бабук. Работи се за развитие на индивидуалността, толерантност към различността и стимулиране на творческите заложби; за интегриране на малките общности в българското училище. Разполага със собствен училищен автобус, предоставен от Министерство на образованието и науката.

Директор: Владимир Йорданов

Основно училище "Христо Ботев"

Единствено училище в най-голямото българско село. В него са обхванати и ученици от съседните села - Сребърна и Татарица. Обучават се 160 ученика от І до VІІІ клас. Разполага със собствен училищен автобус, предоставен от Министерство на образованието и науката.

Директор: Бисерка Костова
 • Адрес: с. Айдемир, ул. София 147
 • Телефон: 08675 20 02
 • Email: ou_aid@abv.bg

Филиал на Русенския университет - гр. Силистра

Филиалът на РУ ”Ангел Кънчев” в Силистра е наследник на Учителски институт за подготовка на учители за V – VІІІ клас, разкрит с Указ на Държавния съвет на Република България от 7 септември 1971 г.Във Филиала се изучават специалности от професионалното направление “Педагогика на обучението по...”: Педагогика на обучението по български и чужд език (френски, английски); Педагогика на обучението по физика и информатика; Педагогика на обучението по биология и информатика. Курсът на обучение е четири години в редовна форма на обучение. Завършилите получават образователно-квалификационна степен бакалавър и професионална квалификация учител.

Център за ученическо техническо и научно творчество

 • Адрес: ул. "Добрич" 68А
 • Телефон: 086 824 046
 • Email: dmilusheva@mail.bg

Професионална земеделска гимназия "Добруджа"

В Професионална земеделска гимназия "Добруджа" се обучават 118 ученика в 6 паралелки от ІХ до ХІІ клас по професиите „Механизация на селското стопанство”, „Трайни насаждения”, „Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фураж”, „Производство на селскостопанска продукция”.

Директор: Лиляна Тодорова
 • Адрес: гр. Силистра, ул. Тутраканска
 • Телефон: 086 821 903; 086 821 752; факс: 086 821 903
 • Email: pzg_dobrudga@abv.bg

Основно училище "Иван Вазов"

В ОУ "Иван Вазов" се обучават 695 ученика от І до VІІ клас с ранно изучаване на чужд език. Часовете за задължителноизбираема подготовка изцяло обхващат обучението по английски и немски език.
начална страница - инфо за силистра - бизнес каталог - афиш - обяви - уеб директория - анкети - форум - фотогалерия - карта на сайта